Stone Skills

Taijutsu
1Boukenka1Kaiwan1Yuushi
2Kick3Punch8Double Kick
10Haburi15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm71God Fist80Fusegu Yama
80Genki85Yama Tsubusu88Shunshin
90Custom Style95Dai Taijutsu100Leap
Ninjutsu
5Kawarimi10Kisei Jouyaku10Souken Mizu
12Anki12Henjiru15Baikyuu Kesson
15Kasui Mizu20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin
25Ikioidzuku34Doroku Gaeshi35Shoumei
45Chiyute45Doryuu Taiga45Kuyoudzuka Hantaa
60Regenerate60Suna Bunshin70Doryuuheki
75Shousen80Mastery85Doryuudan
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei25Kori Shinchu
30Houkou Taijutsu35Houkou Ninjutsu50Meiki
60Bunshin65Chouraku70Futsuriai Stamina
75Futsuriai Chakra80Seiha85Meisou
95Kushin Katsu
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu60Buki Shuujuku
85Dual Wield90Buki Tatsujin
Abilities
2Aid4Kame Style5Rescue
8Throw10Break10Genkai Ichi
15Search18Hebi Style20Scan
20Track25Second Attack30Genkai Ni
30Soranjiru35Kankou45Genkai San
50Third Attack68Tsuru Style85Kenryo
100Kaku Omake138Panda Style150Fourth Attack
170Kagirinai180Intimidate210Fifth Attack
300Eiyorei300Suiken Style300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2022 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!