Sound Skills

Taijutsu
1Boukenka1Kaiwan1Yuushi
2Kick3Punch8Double Kick
10Haburi15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm60Kaizou Hebi71God Fist
80Genki85Yama Tsubusu88Shunshin
90Custom Style95Dai Taijutsu100Leap
Ninjutsu
5Kawarimi8Kuramu10Kisei Jouyaku
10Souken Mizu12Anki12Henjiru
15Baikyuu Kesson15Goukakyuu15Kasui Mizu
20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin25Ikioidzuku
30Kajiheki35Shoumei45Chiyute
45Doroku Gaeshi55Solfege60Regenerate
75Shousen80Mastery90Shikon
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei30Houkou Taijutsu
35Houkou Ninjutsu50Meiki60Bunshin
65Chouraku70Futsuriai Stamina75Futsuriai Chakra
80Saezuru80Seiha95Kushin Katsu
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu60Buki Shuujuku
85Dual Wield90Buki Tatsujin
Abilities
2Aid4Kame Style5Rescue
8Throw10Break10Genkai Ichi
15Search18Hebi Style20Scan
20Track25Second Attack30Genkai Ni
35Kankou45Genkai San50Third Attack
52Soranjiru68Tsuru Style85Kenryo
100Kaku Omake138Panda Style150Fourth Attack
170Kagirinai180Intimidate210Fifth Attack
300Eiyorei300Suiken Style300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2021 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!